Yoga Surya admin

Podmínky kurzů

Smluvní, platební a storno podmínky
při účasti na kurzech, školeních a jiných vzdělávacích akcích

Základní ustanovení

Poskytovatelem kurzů je obchodní firma Ajay Laxman Bobade, IČ 275 18 990, místem podnikání Sběř, Hrobičany 10, PSČ 507 03, fyzická osoba podnikající, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl A, vložka 13439 (dále jen „poskytovatel“). Kontakt na poskytovatele: e-mail: info@yogasurya.cz, tel.: +420 720 461 494 v provozní době ve všední dny od 8:00 do 14:30.

Předmětem podnikání poskytovatele je pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (dále jen „kurz“).
Poskytovatel kurzů uvádí a pravidelně aktualizuje seznam připravovaných kurzů i s jejich popisem, místem, termínem konání a cenou kurzů na internetových stránkách poskytovatele www.yogasurya.cz v sekci „podmínky kurzů“.

Uchazeč svou objednávkou na kurzu prohlašuje, že si není vědom před zahájením kurzu žádných zdravotních potíží, které mu brání nebo by mohly v budoucnu bránit v řádné účasti na kurzu pořádaném poskytovatelem. Kurzy pořádané poskytovatelem spočívají v relaxačních technikách založených na indickém filosofickém systému Raja (Ashtanga) Yoga. Uchazeč byl seznámen s tím, že fyzické pohyby, které jsou poskytovatelem používány při pořádání kurzu nejsou pro uchazeče povinné a záleží na každém uchazeči, zda bude tyto provádět. Musí přitom rozumně zvážit svou fyzickou kondici, uvědomit si své schopnosti a možnosti, jakož i případná rizika spojená s fyzickými pohyby. Kurz jógy není žádnou alternativou ke klasické medicíně, a proto v případě zdravotních potíží uchazeče, musí tyto uchazeč řešit nejprve prostřednictvím odborného lékaře, podrobit se jeho léčbě a teprve s jeho souhlasem se účastnit kurzu.

Počet uchazečů jednotlivých kurzů je omezen a objednávky uchazečů budou přijímány v pořadí, v jakém byly přijaty poskytovatelem. Rozhodujícím je den a hodina přijetí objednávky. Po přijetí závazné objednávky od uchazeče na poslední volné místo bude kurz uzavřen a přijetí dalších uchazečů, bude možné jen na případná uvolněná místa.

Na účast v kurzu vzniká nárok uchazeči až po splnění všech Smluvních podmínek, dodání podepsané písemné objednávky a po úhradě ceny za vybraný kurz.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že nebude naplněn minimální poskytovatelem požadovaný počet účastníků kurzu a z důvodů vyšší moci. V případě zrušení kurzu poskytovatelem, bude nabídnuta uchazeči možnost převedení kurzovného na jiný kurz nebo termín, nebo podle dohody s uchazečem vrátí poskytovatel kurzovné na účet uchazeče v plné výši.

Tyto Smluvní, platební a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky účasti na kurzu, pořádaném poskytovatelem, a jsou závazným dokladem o souhlasu uchazeče se smluvními podmínkami. Svým podpisem objednávky účasti na kurzu poskytovatele uchazeč potvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí.

Přihlášení do kurzu objednávkou a úhrada ceny

Vyplněná objednávka uchazeče je registrována poskytovatelem, buď on-line vyplněním registračního formuláře na internetových stránkách na adrese http://www.yogasurya.cz v sekci „Kurzy“ nebo po jejím přijetí od uchazeče na elektronickou adresu ajay@yogasurya.cz, nebo písemně doporučenou poštou na adresu sídla poskytovatele: Sběř, Hrobičany 10, PSČ 507 03 (objednávka v originále). Objednávky provedené prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách na adrese http://www.yogasurya.cz v sekci „Kurzy“ internetových stránek poskytovatele jsou považovány za závazné.

Objednávka uchazeče se stává platnou a závaznou až v den přijetí úhrady ceny vybraného kurzu (dále jen „kurzovné“) na bankovní účet poskytovatele č. 670100-2209804156/6210 mBank (uvedený také na formuláři objednávky). Cenu kurzovného musí uchazeč uhradit poskytovateli nejpozději před zahájením kurzu poskytovatele. Platba v hotovosti u poskytovatele na místě pořádání kurzu je možná jen po předchozí telefonické dohodě s poskytovatelem.
Poskytovatel je oprávněn požadovat od uchazeče zaplacení zálohy na cenu kurzu, a to ve výši nejméně 30% ceny kurzu.

Jako variabilní symbol úhrady kurzovného uchazeč použije své devítimístné telefonní číslo bez mezinárodní předvolby, které uvede zároveň na objednávce kurzu. Například: „602123456“

V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu bez podání vysvětlení poskytovateli, nebude přihláška považována za platnou a poskytovatel je oprávněn uchazeče nepřihlásit do vybraného kurzu. Uvolněné místo bude v takovém případě nabídnuto dalším uchazečům.

Odstoupení od objednávky uchazečem, storno poplatky, možnost, zrušení kurzu a vyloučení uchazeče poskytovatelem.

Uchazeč má možnost odstoupit od objednávky kurzu před úhradou ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu bez úhrady souvisejících nákladů a storno poplatků.

V případě, že uchazeč odstoupí od objednávky po úhradě ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu, musí tak učinit elektronickou poštou na adresu ajay@yogasurya.cz nebo písemně poštou na adresu sídla poskytovatele.

Pokud uchazeč zašle storno objednávky poskytovateli kurzu po úhradě ceny kurzu nebo zálohy na cenu kurzu, nejpozději však do konce dne, ve kterém byl zahájen kurz, bude uchazeči poskytovatelem účtován manipulační a storno poplatek ve výši 30% ceny kurzu. Zbývající část ceny kurzu mu poskytovatel 14 kalendářních dnů ode dne přijetí storno objednávky odešle na účet, který musí být uveden v žádosti storno objednávky kurzu.

Pokud uchazeč zašle storno objednávky poskytovateli kurzu po uplynutí dne, ve kterém byl zahájen kurz, bude uchazeči poskytovatelem vyúčtován manipulační a storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.

Pokud uchazeč zašle storno objednávky poskytovateli kurzu po uplynutí dne, ve kterém byl zahájen kurz, z důvodu přechodně nepříznivého zdravotního stavu, k jehož vzniku došlo po zahájení kurzu, bude uchazeči poskytovatelem nabídnut kurz v jiném termínu nebo jiný kurz či speciální program, do kterého je uchazeč schopen nastoupit po uzdravení. Nenastoupí-li uchazeč do kurzu v jiném termínu nebo jiného kurzu či speciálního programu, bude uchazeči poskytovatelem vyúčtován manipulační a storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu. Uchazeč je povinen v takovém případě doložit poskytovateli potvrzení od příslušného lékaře.

Pokud uchazeč zašle storno objednávky poskytovateli kurzu po uplynutí dne, ve kterém byl zahájen kurz, z důvodu trvale nepříznivého zdravotního stavu, k jehož vzniku došlo po zahájení kurzu, bude uchazeči poskytovatelem vyúčtován manipulační a storno poplatek ve výši 120,- Kč za každý do té doby uskutečněný kurz. Uchazeč je povinen v takovém případě doložit poskytovateli potvrzení od příslušného lékaře.

Poskytovatel je oprávněn vyloučit uchazeče z kurzu, jestliže se prohlášení uvedené v čl. 1.4 těchto smluvních, platebních a storno podmínek ukáže nebo se stane nepravdivým, nepřesným, neúplným, matoucím, klamavým nebo zavádějícím.